REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego sklep.lodyspecialty.pl:

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.lodyspecialty.pl prowadzonego pod adresem https://sklep.lodyspecialty.pl i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204). 

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet na rzecz przedsiębiorstw. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności składania zamówień za jego pośrednictwem, jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności i zaakceptowanie ich postanowień, jak również wyrażenie zgody na składanie i otrzymywanie oświadczeń woli w formie elektronicznej. Korzystanie ze sklepu internetowego jest dobrowolne.

2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep internetowy – prowadzony w języku polskim serwis internetowy, dostępny pod adresem https://sklep.lodyspecialty.pl, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż lodów rzemieślniczych dla klientów hurtowych.

Sprzedawca / Sprzedający – Specialty Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Opoczyńska 17/12, REGON: 521496450, NIP: 5213960005, świadcząca usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient – przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystająca z oferty Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego.

Towar – asortyment i produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem lodów rzemieślniczych.

3. Składanie zamówień

Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres od początku marca do końca września, z wyłączeniem okresów przewidzianych na przerwy serwisowe, przerwy techniczne, itp.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności nazwy firmy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, dokładnego adresu dostawy Towaru i innych wymaganych informacji.
W przypadku ewentualnych braków towarowych, Klient zostanie powiadomiony, a zamówienie może zostać zaktualizowane lub anulowane.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

4. Dostawa towarów i zwrot termoboxów

Dostawa Towarów zamówionych przez Klienta ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Wysyłki realizowane są standardowo w poniedziałki i czwartki. Czas realizacji wynosi więc maksymalnie 3 dni robocze od złożenia zamówienia.

Lody są wysyłane w wielorazowych termoboxach z suchym lodem, który utrzymuje odpowiednią temperaturę mroźniczą do momentu dostawy lodów kolejnego dnia roboczego. Odbiorca w momencie składania zamówienia zobowiązuje się do odbioru paczki z lodami. Jeśli paczka nie zostanie dostarczona z winy zamawiającego (odbiorcy) np. z powodu nieobecności lub odmowy przyjęcia paczki, to zamawiający jest zobowiązany do pokrycia pełnej kwoty należnej za wysłany towar. Jeśli paczka nie zostanie dostarczona z winy nadawcy lub kuriera DPD odpowiedzialność za to ponosi dostawca, który po konsultacji z zamawiającym nadaje kolejną paczkę lub zwraca pieniądze.

Kurier przyjeżdża po odbiór termoboxa kolejnego dnia roboczego. Koszt dostawy i odbioru pokrywa Sprzedający.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 700 zł netto + VAT.

5. Cena sprzedaży i metody płatności

Ceny sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym podawane są w walucie polskiej (PLN) w kwocie netto bez uwzględnienia podatku VAT. Koszty dostawy pokrywa Sprzedający.
Dostępne metody płatności to: internetowe Przelewy24 oraz faktura z terminem płatności 7 dni.
W razie nieuregulowania płatności we wskazanym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Odstąpienie od Umowy sprzedaży nie przysługuje przedsiębiorcom.

7. Procedura reklamacji

Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów Klient powinien zgłaszać e-mailowo lub telefonicznie. Zgłoszenia powinny zawierać opis wadliwości, fotografie oraz kopie dokumentów potwierdzających zakup. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni.

8. Wysyłki

Lody są wysyłane w wielorazowych termoboxach z suchym lodem. Koszt dostawy i odbioru pokrywa Sprzedający.
Kurier przyjeżdża po odbiór termoboxa kolejnego dnia roboczego. Klient zobowiązany jest wydać box kurierowi. W przeciwnym razie, klient ma obowiązek odesłać termobox na swój koszt w ciągu 5 dni roboczych na adres wskazany przez Sprzedającego.
Brak wydania lub odesłania boxa w ciągu 5 dni roboczych uprawnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego opłatą dodatkową w wysokości 400 zł netto + 23% VAT.

9. Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych umożliwiających zamawianie towaru, płacenie za towar oraz informowanie klienta o czasie dostawy.

10. Ochrona danych osobowych

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów są opisane w Polityce prywatności.

11. Zmiany w regulaminie

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Klienci będą informowani o zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

12. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024.

Koszyk